Server YourApartments používa k poskytovaniu služieb a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

 

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Prevádzkovateľ stránky
  2. Rezervácia
  3. Bezpečnosť
  4. Platba
  5. Reklamácie
  6. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ stránky

Stránku www.your-apartments.sk prevádzkuje spoločnosť Your Apartments, s.r.o. registrovaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 130992, so sídlom

Národní 1987/22, Praha 1 – Nové Mesto, 110 00, Česká republika

(ďalej len "Your Apartments").

Týmto deklarujete, že ste oboznámený s obsahem týchto stránok pred použitím naších služieb. Návštevou alebo použitím týchto stránok súhlasíte s následujúcími podmienkami.

Rezervácia

Tieto podmienky upravujú všetky objednávky vytvorené prostredníctvom webovej stránky www.your-apartments.sk alebo inak prostredníctvom spoločnosti Your Apartments. Vy ako zákazník súhlasíte s týmito podmienkami v zastúpení všetkých členov Vašej strany. Všetky Vámi vytvorené alebo umiestnené objednávky sú považované za Váš dopyt k nakúpeniu príslušného ubytovania a/alebo cestovných služieb. Kontrakt medzi Vami a Your Apartments nadobudne platnosť po splnení následujúcích podmienok:

  • a) www.your-apartments.sk vygeneruje referenčné číslo rezervácie;
  • b) www.your-apartments.sk pošle potvrdenie rezervácie prostredníctvom emailovej správy;
  • c) klient uhradí rezervačnú zálohu;

Keďže potvrdenie rezervácie sa uskutoční prostredníctvom odoslaného emailu na Vámi uvedenú emailovú adresu, je na Vašej zodpovednosti uviesť presnú emailovú adresu.

Potvrdzujete, že ste vo veku aspoň 18 rokov. Všetky objednávky sú Vaše vlastné a nesmú byť predané, pridelené alebo inak transferované. Ste zodpovedný(á) za Vaše pasy, víza a zdravotné požiadavky. Dôrazne doporučujeme obstaranie cestovného poistenia liečebných výloh.

Bezpečnosť

Platba rezervačnej zálohy sa môže uskutočniť 3 spôsobmi: prostredníctvom brány 3D Secure, čo je nejvyšší zpôsob zabezpečenia pre platby prostredníctvom platobných kariet cez Internet, ďalej prostredníctvom PayPal účtu alebo prevodom na bankový účet vedený v Tatrabanke. Pre uhradenie rezervačnej zálohy cez GPE doporučujeme použíť kreditnú / debetnú kartu s 3D Secure režimom zabezpečenia alebo pokiaľ už máte zriadený PayPal účet, môžete použíť i tento zpôsob úhrady prostredníctvom platobného systému PayPal. Pre uhradenie rezervačnej zálohy cez PayPal však je možné použiť i bežnú kreditnú / debetnú kartu určenú pre platbu cez Internet s nižším stupňom zabezpečenia.

Platba

Úhrada rezervačnej zálohy musí byť uskutočnená v priebehu rezervácie, inak objednávku nepovažujeme za platnú. Your Apartments nenesie zodpovednosť za akékoľvek poplatky, ktoré si účtuje vydavateľská alebo iná banka za uskutočnenie prevodu alebo kurzový rozdiel.

Týmto spôsobom je možné akceptovať z našej strany následujúce kreditné / debetné karty: VISA, Visa Electron, Maestro, MasterCard, American Express, ďalej PayPal platbu a platbu prevodom na bankový účet vedený v Tatrabanke.

Pokiaľ pôvodne požadované ubytovanie nie je dostupné, Your Apartments Vám môže ponúknuť iné alternativné riešenie. V tomto prípade Vám bude odoslaná emailová správa oznamujúca túto skutočnosť a ďalšie podrobnosti. V tomto prípade má zákazník nárok na vrátenie rezervačného poplatku.

Ceny sú zobrazené v českej mene (ďalej len „CZK“), v mene britská libra (ďalej len „GBP“) a v mene euro (ďalej jen „EUR“). Ceny v EUR a GBP sa tak môžu líšiť každý deň, keďže premietajú akýkoľvek pohyb na úrovni výmenného kurzu. Všetky platby sú uskutočnené v CZK a ceny v EUR a GBP sú len orientačné, ktoré sú prepočítavané denným kurzom podľa stredného kurzu ČNB. Kurz je u objednávky zakotvený v priebehu objednávania položky a bude sa vztahovať na akékoľvek zmeny alebo zrušenie položky. Your Apartments určuje výmenný kurz.

Rozdiel medzi cenou za ubytovanie a rezervačnou zálohou je uhradený po príchode pri vyzdvihnutí kľúčov od apartmánu. Platba rozdielu je možná v hotovosti alebo prostredníctvom platnej kreditnej / debetnej karty, podľa toho, čo je uvedené u vybraného apartmánu v sekcii Detail apartmánu. Okrem doplatenia rozdielu je nutné uhradiť vratnú zálohu v určitej výške v EUR alebo v adekvátnej čiastke inej meny, čo je presne uvedené v sekcii Detail apartmánu u každého zvoleného apartmánu. Táto záloha bude po ukončení ubytovania a odevzdaní kľúčov od apartmánu klientovi vrátená a slúži ako garancia pre prípadné škody spôsobené klientem v priebehu ubytovania.

Reklamácie

V prípade akýchkoľvek škôd, prípadne krádeže predmetov, ktoré sú umiestnené v prenajatom Apartmáne v priebehu ubytovania, Your Apartments, prípadne ním poverená osoba môže škodu odpočítať od vratnej zálohy. V prípade vyššej škody než je čiastka zálohy, klient se zaväzuje doplatiť adekvátny rozdiel, ktorého výšku určí Your Apartments, prípadne ním poverená osoba.

Celý obsah tejto stránky (vrátane informácií o cestovných produktoch, výletoch, ubytovaní) je zverejnený v dobrej viere, ale vy pripúšťate, že Your Apartments nemôže overovať presnosť všetkých informácií poskytnutých od svojich dodaváteľov.

Keďže platba rezervačnej zálohy sa uskutočňuje cez bránu 3D Secure, znamená to, že Your Apartments nemá prístup k údajom o platebnej karte klienta, týmto Your Apartments nenesie zodpovednosť za zneužitie tejto karty a klient s týmto postupem súhlasí.

V prípade rozhodnutia klienta o zmene termínu, prípadne apartmánu, počtu ubytovaných osob, atd. klient tak učiní písomnou formou a to zaslaním emailu na adresu info@your-apartments.com čo najskôr. Your Apartments informuje klienta emailom o výsledku žiadosti o uskutočnení zmeny rezervácie najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade neumožněnia uplatnenia zmeny rezervácie navrhne Your Apartments alternativné riešenie, avšak pokiaľ to klient neakceptuje, rezervácia je považovaná za zrušenú. Klient akceptuje a plne súhlasí s tým, že rezervačná záloha je v tomto prípade nevratná a slúži len na pokrytie nákladov spojených s rezervaciou Apartmánu a ďalších služieb s tým spojených.

Pokiaľ sa nedostavíte na adresu ubytovania v deň, ktorý ste v objednávke uviedli pre príchod, alebo opustíte ubytovanie skôr, než datum, ktorý ste na objednávke uviedli pre odchod, budete oprávnený k zrušeniu alebo zmene objednávky len od doby, keď Your Apartments od Vás obdrží oznámenie v priebehu pracovnej doby Your Apartments.

Všetky sťažnosti o objednávaných službách musia byť nahlásené Your Apartments písomne alebo prostredníctvom emailovej správy čo najskôr. Akákoľvek sťažnosť ohľadne cestovných služieb musí byť oznámená vedeniu miestneho dodavateľa a to už v priebehu Vašeho pobytu. Pokiaľ nie je situácia vyriešená k Vašej spokojnosti, mala by byť oznámená písomnou formou na emailovú adresu info@your-apartments.com

Your Apartments nenesie zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie v plneniu svojích záväzkov plynúcich priamo alebo nepriamo z akejkoľvek príčiny alebo okolnosti, ktorá je mimo ich kontrolu ako napríklad: vyššia moc, vojnový stav, demonštrácia, občianske nepokoje, štrajk odborov, terorizmus, revolúcia, požiar, povodeň, blesk, konanie vlády alebo moci (zahrnujúce nie však obmedzujúce, odmietnutie alebo odobranie akejkoľvek licencie alebo povolenia), explózia, hmla, zlé počasie, prerušenie alebo nedostatek komunálnych služieb (zahrnujúce, nie však obmedzujúce elektrinu, plyn, vodu alebo telekomunikácie), blokovanie, bojkot, embargo, uzavrený prístup.

Informácie sú na tejto stránke zobrazované v dobrej viere a sú pravidelne aktualizované, ale Your Apartments neručí za ich kompletnosť a správnosť. Your Apartments neprijíma zodpovednosť k Vám alebo akejkoľvek tretej strane za chyby alebo opomenutia na tejto stránke. Your Apartments si vyhradzuje právo zmeniť, aktualizovať alebo vymazať akékoľvek informácie na tejto stránke bez predchádzajúceho oznámenia.

Your Apartments neručí za neprerušenú, bezchybnú prevádzku tejto stránky, alebo že akákoľvek informácia či iný materiál dostupný z tejto stránky je bez virov alebo iných škodlivých komponentov.

Your Apartments nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame straty vyplývajúce z Vašeho použitia informacií na tejto stránke, okrem zodpovednosti za úmrtie a osobné zranenie plynúce z naše nedbalosti. Pokiaľ uskutočníte objednávku cez Your Apartments, zaväzujete sa dodržiavať tieto podmienky.

Záverečné ustanovenia

Vaša objednávka podlieha českému právu a je výlučne podmienená v rámci právomoci českej jurisdikcie. Potvrdenie objednávky a tieto podmienky predstavujú zmluvu medzi Your Apartments a Vami, čiže klientom.

Zaväzujete sa chrániť všetky prostriedky identifikácie, ktoré Vám spoločnosť Your Apartments dodala za účelom využitia služieb na týchto webových stránkach. Poskytujete len presné a nezávadzajúce informácie pri využití služieb týchto webových stránok. Your Apartments si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať tieto podmienky prostredníctvom zverejneného oznámenia umiestneného práve na týchto webových stránkach.

V prípade akýchkoľvek dotazov kontaktujte Your Apartments na emailovej adrese info@your-apartments.com, prípadne na tel.čísle +420 773 914 566.