Server YourApartments používa k poskytovaniu služieb a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 1. Názov a adresa správcu
 2. Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov
 3. Poskytovanie webových stránok a vytváranie logov
 4. Registrácia
 5. Používanie cookies
 6. Analýza webu a jeho sledovanie
 7. Retargeting
 8. Moduly pre sociálne siete
 9. Kontaktný formulár
 10. Rezervačný formulár
 11. Newsletter
 12. Práva subjektu s osobnými údajmi

1. Názov a adresa správcu

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ďalších vnútroštátnych zákonov o ochrane osobných údajov členských štátov a iných ustanovení o ochrane osobných údajov je správcom spoločnosť:

Your Apartments, s.r.o. registrovaná u Mestského súdu v Prahe, oddíl C, vložka 130992, so sídlom

Národní 1987/22, Praha 1 – Nové Mesto, 110 00, Česká Republika

Web: www.YourApartments.sk
Email: info@YourApartments.com

(ďalej len ako “Your Apartments“).


Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov:
Meno a priezvisko: Jozef Ďurica
Email: jozef.durica@YourApartments.com

2. Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov

2.1 Rozsah spracovania osobných údajov

Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pokiaľ v rámci našej ponuky ukladáme, spracovávame alebo využívame vaše osobné údaje, postupujeme tak v súlade s platnými českými a europskými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje našich užívateľov ukladáme a využívame v zásade len vtedy, pokiaľ je to nevyhnutné pre poskytovanie funkčných webových stránok, nášho obsahu a služieb. Ukladanie a využívanie osobných údajov naších užívateľov prebieha len so súhlasom užívateľa. Výnimka sa uplatní v prípade, keď predchádzajúce poskytnutie súhlasu z faktických dôvodov nie je možné a spracovanie údajov je povolené zákonnými predpismi.

2.2 Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Pokiaľ pre úkony spracovania osobných údajov získame súhlas daného subjektu údajov, služí to ako právny základ čl. 6 odst. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EU (GDPR).

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie a naplnenie zmluvy, kde je zmluvnou stranou subjekt údajov, poslúži ako právny základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Taktiež to platí i pre úkony spracovania, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na našu spoločnosť vzťahuje, poslúži ako právny základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre ochranu životne dôležitého záujmu subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby, poslúži ako právny základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Pokiaľ je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov našej spoločnosti či tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov, poslúži ako právny základ pre spracovanie čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3 Vymazanie osobných údajov a doba úschovy

Osobné údaje subjektu údajov sú vymazané alebo zneprístupnené hneď ako sa ukončí účel ich úschovy. K úschove môže okrem iného dochádzať vtedy, keď to bolo stanovené európskymi alebo vnútroštátnymi zákonodárcami v unijných nariadeniach, zákonoch alebo iných predpisoch, ktoré sa na správcu vzťahujú. K zneprístupneniu alebo výmazaniu údajov dôjde taktiež vtedy, keď uplynie lehota pre uchovávanie stanovená uvedenými predpismi, okrem prípadu kde je uchovávanie údajov nevyhnutné pre uzatvorenie alebo naplnenie zmluvy.

2.4 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

V súlade s miestnymi zákonmi a predpismi môžeme vaše osobné údaje poskytovať tretím stranám, a to hlavne následujúcim kategóriam osôb:

 • Pridružené spoločnosti
 • Majitelia apartmánov
 • Externí poskytovatelia služeb poskytujúci služby v našom mene
 • Poskytovatelia externe poskytovaných IT služieb, s ktorými spolupracujeme

Údaje sú poskytované za účelom vytvárania rezervácií, umožnenie rezervačných platieb, posielanie marketingových materiálov alebo pre analytické služby zákazníkov.

3. Poskytovanie webových stránok a vytváranie logov

3.1 Popis a rozsah spracovania údajov

Pri každom načítaní našich internetových stránok zaeviduje náš systém automaticky údaje a informácie zo systému počítača, ktorý stránky načítal.

Pri tom sú uchovávané následujúce údaje:

 • Informácie o typu prehliadača a jeho používanej verzii
 • Operačný systém užívateľa
 • Poskytovateľ internetového pripojenia užívateľa
 • IP adresa užívateľa
 • Datum a čas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých sa systém užívateľa dostal na naše internetové stránky
 • Webové stránky, ktoré systém užívateľa načíta prostredníctvom našich webových stránok

Údaje sa taktiež ukladajú v logoch nášho systému. Tieto údaje nie sú ukladané spoločne s inými osobnými údajmi užívateľa. Okrem toho v prípade mobilného zariadenia zhromažďujeme prípadne údaje o prístroji a lokalizačné údaje. Tieto údaje sú zaznamenané bez ohľadu na to, či ste u Your Apartments registrovaní alebo ste sa prihlásili do svojho účtu na Your Apartments.

3.2 Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a logov je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.3 Účel spracovania údajov

Pokiaľ sa na platformu pripojíte, aby ste napríklad vyhľadávali ubytovanie alebo zverejňovali inzeráty, uskutočnili rezervácie alebo potvrdzovali žiadosti o rezervácie, zaplatili za ubytovanie, pridávali komentáre alebo hodnotenie alebo komunikovali s ďalšími užívateľmi Your Apartments, je možné, že zaznamenáme vaše údaje, ako je vaše IP adresa, datum a čas vašej návštevy a využívanie našej platformy, typ vašeho prehliadača a váš operačný systém, vámi navštívené stránky a vaša východzia stránka. Dočasné ukladanie IP adresy do systému je nevyhnutné pre zobrazenie webových stránok na počítači užívateľa. Za týmto účelom musí byť IP adresa užívateľa po dobu trvania relácie uchovávaná. Ukládanie v logoch je prevádzané pre účely zaručenia funkčnosti webových stránok. Okrem toho údaje slúžia pre optimalizáciu webových stránok a zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. Vyhodnocovanie údajov pre marketingové účely v tejto súvislosti neprebieha. Týmto účelom taktiež odpovedá náš oprávnený záujem na spracovanie údajov v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.4 Doba uchovávania

Údaje sú vymazané hneď ako už nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu, za ktorým sú uchovávané. V prípade evidencie údajov pre poskytovanie webových stránok tento prípad nastane v okamihu ukončenia príslušnej relácie.

V prípade ukladania údajov v logoch tento prípad nastane najneskôr do 60 dní. Uchovávanie údajov nad výše uvedený rámec je prípustné. V takomto prípade sú IP adresy užívateľov vymazané alebo anonymizované tak, že priradenie klienta, ktorý si stránku načítal už nie je možné.

3.5 Možnosť vzniesť námietku a možnosť odstranenia

Zaznamenávanie údajov pre účely poskytovania webových stránok a uchovávania údajov v logoch je pre prevádzku internetových stránek nevyhnutné. V dôsledku toho nemá užívateľ možnosť v tejto súvislosti vzniesť námietku.

4. Registrácia

4.1 Popis a rozsah spracovania údajov

Na našich internetových stránkach ponúkame užívateľom možnosť sa prostredníctvom uvedenia svojich osobných údajov zaregistrovať a založiť si uživateľský účet. Údaje sú pri tom zadávané do vstupnej masky, poskytované nám a uložené. V rámci procesu registrácie zaznamenávame následujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Korespondenčná adresa (vrátane poštovej adresy), pokiaľ je požadovaná
 • Telefonní číslo, pokud je vyžadováno
 • Emailovú adresu
 • Prípadne profilový obrázok
 • Informácie o účtoch na sociálnych sieťach
 • Informácie o pobyte alebo ceste a preferencie, ako napr. váš preferovaný cieľ dovolenky, termíny a počet osôb / detí, ktoré s vami cestujú
 • Príp. komunikácia prostredníctvom systému prenosu správ
 • Príp. vodičský preukaz, úradný identifikačný doklad alebo pas
 • Príp. bankové údaje (platby hostiteľovi)
 • IP adresa a z nej odvodené údaje o polohe (krajina / mesto prístupu)
 • Datum a čas návštevy našich internetových stránok

4.2 Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4.3 Účel spracovania údajov

Registrácia užívateľa je nutná pre poskytovanie určitého obsahu a služieb na našich webových stránkach. Okrem toho máte na našich stránkach možnosť si založiť osobný uživateľský účet. Vo svojom užívateľskom účte si môžte uložiť svoje osobné údaje, a tým tak ponuku vytvoriť, alebo rezervovať. Pre vytvorenie vášho osobného uživateľského účtu potrebuje Your Apartments vašu emailovú adresu a heslo, ktoré si sami zvolíte, a prípadne ďalej vaše oslovenie, meno a priezvisko, adresu, datum narodenia a platobné údaje. Emailová adresa, ktorú ste uvedli, služí zároveň ako prístupový kód pre užívateľský účet. Po úspešnej registrácii obdržíte automaticky email s potvrdením. V sekcii osobného nastavenia svojho užívateľského účtu môžte svoje údaje kedykoľvek zaktualizovať.

4.4 Doba uchovávania

Údaje sú vymazané hneď ako už nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu, za ktorým sú uchovávané. V prípade údajov získaných v priebehu procesu registrácie táto situácia nastane vtedy, keď je registrácia na naších internetových stránkach zrušená alebo pozmenená. Okrem toho, môže táto situácia nastať, ak údaje pre plnenie zmlouvy o sprostredkovaní už nie sú nevyhnutné.

4.5 Možnosť vzniesť námietku a možnosť odstranenia

Ako užívateľ máte kedykoľvek možnosť registráciu zrušiť. Údaje, ktoré ste v rámci registrácie uložili, môžte kedykoľvek zmeniť. Ak chcete, aby váš uživateľský účet bol zmazaný, obraťte sa s žiadosťou na náš zákaznícky servis. Môžte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo emailom na jozef.durica@YourApartments.com. Vymazanie uskutoční následne pracovník nášho servisného týmu. Pokiaľ sú údaje nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmlouvy, je predčasné vymazanie údajov možné len vtedy, pokiaľ vymazanie nie je v rozpore so zmluvnými alebo zákonnými záväzkami.

5. Používanie cookies

5.1 Popis a rozsah spracovania údajov

Your Apartments na svojich webových stránkach používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukládajú v medzipameti vášho prehliadača, aby umožnili jeho opätovné rozpoznanie. Používame „trvalé“ cookies. Zostávajú na počítači užívateľa, aby zjednodušili ponuku, pokiaľ ide o personalizáciu a registráciu, keď naše stránky navštívite nabudúce. Cookies môžu napríklad ukladať, čo si užívateľ zvolil. Užívateľ môže cookies kedykoľvek manuálne odstraniť. Okrem toho využívame „dočasné“ cookies. Tieto cookies nezostávajú na počítači užívateľa. Hneď ako užívateľ stránku opustí, tieto dočasné cookies sú vymazané. Používame cookies, aby naše stránky boli užívateľsky prívetivejšie. Vďaka zberu dat môžme analyzovať vzorce užívania stránok a ich štruktúru. Vďaka tomu môžme našu ponuku neustále zlepšovať, napríklad jej obsah, personalizáciu alebo jednoduchosť používania.

V cookies sú pri tom ukladané a poskytované následujúce údaje:

 • Nastavenie jazyka
 • Nastavenie meny
 • Prihlasovacie informácie

5.2 Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov užívateľa s použitím technicky nevyhnutných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5.3 Účel spracovania údajov

Účelom používania technicky nevyhnutných cookies je zjednodušovanie používania internetových stránek pre užívateľa. Niektoré funkcie našich internetových stránek by bez cookies nemohli byť ponúkané. Pre tieto funkcie je nutné, aby bol prehliadač rozpoznaný i po prechode na iné stránky.

Cookies používame pre následujúce účely:

 • Nastavenie jazyka
 • Nastavenie meny
 • Zaznamenávanie vyhľadávaných výrazov

Užívateľské údaje získané prostredníctvom technicky nevyhnutných cookies nie sú používané k vytváraniu uživateľských profilov. Využívanie analytických cookies služí pre účely zlepšovania kvality našich webových stránok a ich obsahu. Vďaka analytickým cookies se dozvieme ako sú webové stránky používané, a môžme tak našu ponuku neustále optimalizovať.

5.4 Doba uchovávania, možnosť vzniesť námietku a možnosť odstránenia

Cookies se ukladajú na počítači užívateľa a odtiaľ sú poskytované našim stránkám. Preto máte taktiež ako užívateľ plnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača môžte prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Uložené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané. To môže prebiehať taktiež automaticky. Pokiaľ sú pre naše webové stránky deaktivované cookies, je možné, že nie všetky funkcie webových stránek bude možné v plnom rozsahu využívať. Okrem toho môže dojsť k obmedzeniu uživatelskej prívetivosti našich webových stránok. Okrem toho môžte pre deaktiváciu personalizovanej reklamy tretích firem jednoducho zaškrtnúť políčko příslušnej firmy na www.youronlinechoices.com.

6. Analýza webu a jeho sledovanie

Vďaka takzvaným „nástrojom sledovania“ na webových stránkach sú zhromažďované a ukladané údaje pre marketingové účely a pre účely optimalizácie stránok. Užívateľ môže s budúcim zhromažďováním údajov týmto spôsobom do budúcna kedykoľvek vyjadriť nesúhlas.

6.1 Rozsah spracovania osobných údajov

Na našich webových stránkach používáme následujúce nástroje pre analýzu webu a jeho sledovanie:

 • Google Analytics
 • Google Adwords

6.2 Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov užívateľa je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

6.3 Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov užívateľa nám umožní analyzovať správanie našich užívateľov na internete. Vďaka vyhodnocovaniu získaných údajov sme schopní zhrnúť informácie o užívaní jednotlivých komponentov naších webových stránok. To nám pomáha naše webové stránky a ich užívateľskú prívetivosť neustále vylepšovať. Týmto účelom taktiež zodpovedá náš oprávnený záujem na spracovanie údajov v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vďaka anonymizácii IP adresy je dostatočne zohlednený záujem užívateľa v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov. Konkrétne využívame následujúce nástroje analýzy webu a jeho sledovanie:

Google Analytics
Naše webové stránky využívajú Google Analytics, službu pre analýzu webu poskytovanú Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva cookies. Informácie o vašom užívaní našich webových stránok zaznamenané cookies sú spravidla prenášané na server Google v USA, kde sú uložené. V prípade, že je na týchto webových stránkach aktivovaná anonymizácia IP adresy, je však vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Evrópskom hospodárskom priestore, najskôr skrátená.

Len vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA prenesená celá IP adresa a je skrátená až tam. Z poverenia Your Apartments, Google tieto informácie využije pre vyhodnotenie užívania našich webových stránok, zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb Your Apartments spojených s užívaním webových stránok a internetu. IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nie je zlučovaná s inými údajmi Google.

Zaznamenávanie údajov vytvorených cookies v súvislosti s vaším používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) zo strany Google a spracovanie týchto údajov zo strany Google môžte kedykoľvek zabrániť, pokiaľ si do prehliadača stiahnete a inštalujete následujúcí zásuvný modul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Google Adwords
Ďalej využívame online reklamný program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords sledovanie konverzie. Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokiaľ kliknete na inzerát aktivovaný Google, uloží sa na vašom počítači cookie pre sledovanie konverzie. Tieto cookies ztrácajú platnosť po 30 dňoch, neobsahujú osobné údaje, a neslúžia preto k identifikácii vašej osoby.

Pokiaľ navštívite niektoré internetové stránky našich webových stránok a platnosť cookie ešte nevypršala, Google to rozpozná, a teda aj my, že ste na inzerát klikli a boli ste presmerovaní na tieto stránky. Každému klientovi Google AdWords je pridelená iná cookie. Preto nie je možné, aby boli cookies sledované cez webové stránky klientov AdWords.

Informácie, ktoré sú získané pomocou konverzných cookies, slúžia pre vytváranie štatistík o konverzii pre klientov AdWords, ktorí sa rozhodli využiť sledovanie konverzie. Vďaka tomu sa zistí celkový počet užívateľov, ktorí klikli na inzerát a boli presmerovaní na stránky opatrené tagom pre sledovanie konverzie. Neobdržia sa však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa identifikovať.

6.4 Doba uchovávania

Údaje sú vymazané hneď, pokiaľ už nie sú potrebné pre naše účely zaznamenávania.

6.5 Možnosť vzniesť námietku a možnosť odstranenia

Cookies sa ukladajú na počítači užívateľa a odtiaľ sú poskytované naším stránkam. Preto máte taktiež ako užívateľ plnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača môžte prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Uložené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané. To môže prebiehať taktiež automaticky. Pokiaľ sú pre naše webové stránky cookies deaktivované, je možné, že nie všetky funkcie webových stránok bude možné v plnom rozsahu využívať.

Google Analytics
Zaznamenávanie údajov vytvorených cookies v súvislosti s vaším používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) zo strany Google a spracovanie týchto údajov zo strany Google môžte kedykoľvek zabrániť, pokiaľ si do prehliadača stiahnete a inštalujete následujúci zásuvný modul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Okrem toho máte možnosť deaktivovať zaznamenávanie údajov o používaní webových stránok zo strany Google kliknutím na uvedený odkaz. Potvrdením odkazu sa na vašom datovom nosiči aktivuje opt-out cookie. Je potrebné si uvedomiť, že pri zmazaní všetkých cookies na vašom počítači sa vymaže i táto opt-out cookie, čo znamená, že pokiaľ i naďalej nesúhlasíte s anonymizovaným zhromažďovaním údajov prostredníctvom Google, musíte túto opt-out cookie opäť aktivovať. Pre každý prehliadač a počítač sa použije jedna opt-out cookie. Pokiaľ naše webové stránky navštevujete z domu a z práce alebo v rôznych prehliadačoch, musíte opt-out cookie aktivovať v uvedených rôznych prehliadačoch, respektíve na rôznych počítačoch.

Google Adwords
Pokiaľ sa nechcete podieľať na sledovaní, môžte s týmto využitím vyjadriť nesúhlas tak, že zabránite inštalácii cookies zodpovedajúcim nastavením svojho prehliadača (možnosť deaktivácie). V takomto prípade nebudete zahrnutí do štatistík o sledovaní konverzie. Ďalšie informácie a prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

7. Retargeting

7.1 Rozsah spracovania osobných údajov

Naše webové stránky využívajú takzvané technológie retargetingu. Používáme následujúce technológie:

 • Goolge Analytics

7.2 Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov užívateľa je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

7.3 Účel spracovania údajov

Tieto technológie využívame, aby sme mohli vytvárať zaujímavú internetovú ponuku. Tieto technológie nám umožňujú osloviť užívateľov internetu, ktorí sa už zaujímali o naše ponuky, na webových stránkach našich partnerov prostčedníctvom reklamy. Týmto účelom taktiež zodpovedá náš oprávnený záujem na spracovanie údajov v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vďaka anonymizácii IP adresy je dostatečne zohľadnený záujem užívateľa v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov.

7.4 Doba uchovávania

Údaje sú vymazané hneď, len čo už nie sú potrebné pre naše účely zaznamenávania.

7.5 Možnosť vzniesť námietku a možnosť odstránenia

Zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača môžte prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. To môže prebiehať taktiež automaticky. Pokiaľ sú pre naše webové stránky deaktivováne cookies, je možné, že nie všetky funkcie webových stránok bude možné v plnom rozsahu využívať.

8. Moduly pre sociálne siete

8.1 Rozsah spracovania osobných údajov

Facebook Connect je služba ponúkaná spoločnosťou Facebook, Inc. Na používanie Facebook Connect sa vzťahujú podmienky pre ochranu osobných údajov a podmienky používania Facebooku. V rámci používania Facebook Connect sú údaje z vášho profilu na Facebooku a údaje zverejnené na vašom profile na Facebooku poskytované naším webovým stránkam. Naopak môžu byť údaje z naších stránok alebo aplikácie Your Apartments poskytované vašemu profilu na Facebooku.

8.2 Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov užívateľa je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

8.3 Účel spracovania údajov

Vaše poskytované údaje sú zo strany Your Apartments ukladané a spracovávané pre účely registrácie na našej platforme. Prostredníctvom registrácie na našej platforme cez Facebook Connect súhlasíte s poskytnutím údajov z vášho profilu na Facebooku Your Apartments a s poskytnutím údajov Your Apartments pre využitie Facebookom.

8.4 Doba uchovávania

Údaje sú vymazané, len čo už nie sú potrebné pre naše účely zaznamenávania. Údaje sú preto uchovávané po dobu, pre akú užívateľ údaje potrebuje pre registráciu / přihlášení.

8.5 Možnosť vzniesť námietku a možnosť odstranenia

Uživateľský účet môže užívateľ kedykoľvek zrušiť.

9. Kontaktný formulář

9.1 Popis a rozsah spracovania údajov

Your Apartments môžte kontaktovať priamo prosrředníctvom kontaktného formulára umiestneného na naších webových stránkach. Pokiaľ užívateľ túto možnosť využije, sú údaje zadané do vstupnej masky poskytnuté nám a uložené. Tieto údaje sú následujúce:

 • Emailová adresa
 • Krajina
 • Číslo ponuky, pokiaľ je vyžadována
 • Zadaný text / požiadavok
 • Pripojené prílohy

V okamihu odoslania správy sa okrem toho uložia aj následujúce údaje:

 • IP adresa užívateľa
 • Datum a čas registrácie

Pre účely spracovania údajov je v rámci procesu odoslania získaný váš súhlas s odkazom na toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Prípadne je možné spoločnosť kontaktovať cez emailovú adresu: info@YourApartments.com. V tomto prípade sa ukladajú osobné údaje uživateľa poskytnuté emailom. V tejto súvislosti nie sú údaje poskytnuté tretím stranám. Údaje sú používané výhradne pre spracovanie konverzácie.

9.2 Právný základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov je v prípade súhlasu užívateľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sú poskytnuté v rámci zaslania emailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokiaľ je cieľom emailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, je ďalším právnym základom pre spracovanie údajov čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

9.3 Účel spracovania údajov

Your Apartments zhromažďuje, spracováva a využíva informácie, ktoré poskytnete v rámci kontaktného formulára, výhradne pre účely spracovania žiadosti. V prípade nadviazania kontaktu emailem je aj tu potrebný oprávnený záujem na spracovanie údajov. Iné údaje spracovávané v rámci procesu odoslania slúžia k tomu, aby bolo zabránené zneužitie kontaktného formulára a aby bola zaistená bezpečnosť naších IT systémov.

9.4 Doba uchovávania

Údaje sú vymazané hneď, len čo už nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa, za ktorým sú uchovávané. Pokiaľ ide o osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a údaje, ktoré boli zaslané emailom, nastane táto situácia vtedy, keď je príslušná konverzácia s užívateľom ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, keď je z okolností možné vyvodiť, že je přrslušná vec definitívne objasnená. Dalšie osobné údaje získané v rámci procesu odoslania sú vymazané najneskôr po uplynutí doby 60 dní.

9.5 Možnosť vznésť námietku a možnosť odstránenia

Užívateľ má kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ nás užívateľ kontaktuje emailom, môže kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so spracovaním svojích osobných údajov. V takomto prípade konverzácia nemôže pokračovať. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov je možné do budúcna kedykoľvek bezplatne odvolať a taktiež vyjadriť nesúhlas s ukládaním týchto údajov na emailovej adrese: jozef.durica@YourApartments.com. Všetky osobné údaje, ktoré boli v priebehu trvania kontaktu uložené, sú v tomto prípade vymazané.

10. Rezervačný formulár

10.1 Popis a rozsah spracovania údajov

Your Apartments môžte kontaktovať priamo prostredníctvom rezervačného formulára umiestneného na naších webových stránkach. Pokiaľ užívateľ túto možnosť využije, sú údaje zadané do vstupnej masky poskytnuté nám a uložené. Tieto údaje sú následujúce:

 • Meno a priezvisko
 • Počet dospelých osob a detí
 • Vek
 • Čas príjazdu
 • Emailová adresa
 • Adresa bydliska (ulica, číslo, mesto)
 • PSČ
 • Krajina
 • Telefónne číslo
 • Požadované služby (transfer z letiska)
 • Zadaný text / poznámka
 • Typ klienta (jednotlivec, rodina, priatelia, obchodne, dvojica)
 • Platobná metóda

V okamihu odoslania správy sa okrem toho uložia aj následujúce údaje:

 • IP adresa užívateľa
 • Datum a čas registrácie

Pre účely spracovania údajov je v rámci procesu odeslania získaný váš súhlas s odkazom na toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Prípadne je možné spoločnosť kontaktovať cez emailovú adresu: info@YourApartments.com. V tomto prípade sa ukladajú osobné údaje užívateľa poskytnuté emailom. V tejto súvislosti nie sú údaje poskytnuté tretím stranám. Údaje sú používané výhradne pre spracovanie konverzácie.

10.2 Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov je v prípade súhlasu užívateľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sú poskytnuté v rámci zaslania emailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokiaľ je cieľom emailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, je ďalším právnym základom pre spracovanie údajov čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

10.3 Účel spracovania údajov

Your Apartments zhromažďuje, spracováva a využíva informácie, ktoré poskytnete v rámci kontaktného formulára, výhradne pre účely spracovania žiadosti. V prípade nadviazania kontaktu emailom je aj tu potrebný oprávnený záujem o spracovanie údajov. Ďalšie údaje spracovávané v rámci procesu odoslania slúžia k tomu, aby bolo zabránené zneužitiu kontaktného formulára a aby bola zaistená bezpečnosť naších IT systémov.

10.4 Doba uchovávania

Údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre firemné účely. Klient môže kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov po ukončení procesu ubytovania na emailovú adreseu: jozef.durica@YourApartments.com.

10.5 Možnosť vzniesť námietku a možnosť odstránenia

Užívateľ má kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ nás užívateľ kontaktuje emailom, môže kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so spracovaním svojích osobných údajov. V takomto prípade konverzácia nemôže pokračovať. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov je možné v budúcnosti kedykoľvek bezplatne odvolať a taktiež vyjadriť nesúhlas s ukladaním týchto údajov na emailovej adrese: jozef.durica@YourApartments.com. Všetky osobné údaje, ktoré boli v priebehu trvania kontaktu uložené, sú v tomto prípade vymazané.

11. Newsletter

11.1 Popis a rozsah spracovania údajov

Na naších webových stránkach je možnosť prihlásiť sa k bezplatnému odberu newsletteru. Po prihlásení k odberu newsletteru sú nám poskytnuté údaje zo vstupnej masky. V súvislosti so spracovaním údajov pre účely zasielania newsletteru nie sú údaje poskytované tretím stranám. Údaje sú používané výhradne pre zasielanie newsletteru.

11.2 Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov po tom, čo sa užívateľ prihlási k odberu newsletteru, je v prípade súhlasu užívateľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

11.3 Účel spracovania údajov

Pokiaľ ste poskytli svoj súhlas k zasielaniu newsletteru, využíva Your Apartments emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zriaďovaniu svojho užívateľského účtu, k zasielaniu informácií o akciách Your Apartments. Obsah newsletteru môže Your Apartments personalizovať, pokiaľ sa Your Apartments domnieva, že by mohli byť pre vás užitočné. Pre toto individuálne prizpôsobovanie informácií zohľadňuje Your Apartments vašu históriu rezervácií, teda aké rezervácie ste v minulosti uskutočnili a aké ponuky ste si v minulosti na webových stránkach prezerali.

11.4 Doba uchovávania

Údaje sú vymazané len čo už nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa, za ktorým sú uchovávané. Emailová adresa užívateľa je preto uchovávaná po dobu kedy je odber newsletteru aktívny.

11.5 Možnosť vzniesť námietku a možnosť odstránenia

V sekcii osobného nastavenia svojho uživateľského účtu môžte nastavenie newsletteru od Your Apartments spravovať. Samozrejme sa môžte jak v sekcii osobného nastavenia svojho užívateľského účtu, tak prostredníctvom kontaktného formulára z odberu newsletteru odhlásiť. Okrem toho je v každom newsletteri uvedený príslušný odkaz pre odhlásenie.

12. Práva subjektu s osobnými údajmi

Pokiaľ sú spracovávané vaše osobné údaje, ste subjektom údajov v zmysle GDPR a voči správcom údajov máte následujúce práva:

12.1 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na bezplatný prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú. Od správcu môžte požadovať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú z našej strany spracovávané.

Pokiaľ sú vaše údaje spracovávané, máte právo od správcu požadovať prístup k následujúcim informaciám:

 • účely, pre ktoré sú tieto osobné údaje spracovávané;
 • kategórie týkajúce sa osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
 • plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, tak kritéria, ktoré sú použité pre stanovenie tejto doby;
 • existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo obmedzenia na ich spracovanie alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 • existencia práva podať sťažnosť u dozorového úradu;
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov;
 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokládaných dôsledkov takéhoto spracovania pre subjekt údajov. Máte právo na prístup k informáciám o tom, či sú vaše osobné údaje poskytované tretím krajinám alebo mezinárodným organizáciám. V tomto prípade máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR, ktoré sa vzťahují na poskytovanie údajov.

12.2 Právo na opravu

Podnikáme primerané kroky pre zaručenie správnosti osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Je vašou zodpovednosťou zaistiť, aby boli informácie, ktoré nám poskytujete, správné, bezchybné a úplné, a včas nás informovať, pokiaľ sa tieto informácie zmenia. Voči správcovi máte právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov, pokiaľ sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, nesprávne alebo neúplné. Správca je povinný urobiť opravu bez zbytočného odkladu.

12.3 Právo na obmedzenie spracovania

V týchto prípadoch môžte požadovať obmezenie spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú:

 • pokiaľ rozporujete presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie je protiprávne a vy odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
 • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. Pokiaľ bolo spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované len s vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo niektorého z členských štátov.
Pokiaľ je spracovanie za vyššie uvedených predpokladov obmedzené, upozorní vás správca vopred, že bude obmedzenie spracovania zrušené.

12.4 Právo na vymazanie

Za určitých podmienok môžte požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. To však neplatí pre údaje, ktoré Your Apartments musí uchovávať na základe verejného záujmu.

Povinnosť vymazať údaje
Máte právo od správcu požadovať, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ existuje jeden z týchto dôvodov:

 • Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
 • Odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje podľe čl. 6 odst. 1 písm. a) alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie.
 • Vznesiete námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo vznesiete námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli spracované protiprávne.
 • Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, musia byť vymazané kvoli splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej Únie alebo členského štátu, ktorý sa na správce vzťahuje.
 • Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačných spoločností podľa čl. 8 odst. 1 GDPR.

Poskytovanie informácií tretím stranám
Pokiaľ správca osobné údaje zverejnil a je povinný ich podľa čl. 17 odst. 1 GDPR vymazať, prijme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na prevedenie, primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informoval správcu, ktorí tieto osobné údaje spracovávajú, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či repliky.

Výnimky
Právo na vymazanie sa neuplatní, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné:
 • pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
 • pre splnenie právnych povinností, čo si vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej Únie alebo členského štátu, ktorý sa na správcu vzťahuje, alebo pre splnenie úkolu uskutočneného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výzkumu či pre štatistické účely v súlade s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že by právo uvedené v oddiele a) znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania, alebo
 • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

12.5 Právo na informácie

Pokiaľ ste voči správcovi uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, je správca povinný oznámiť jednotlivým príjemcom, ktorým boli vaše osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, keď sa to preukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Voči správcovi môžte uplatniť svoje právo byť o týchto príjemcoch informovaný.

12.6 Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste poskytli správcovi, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo poskytnúť tieto údaje inému správcovi, pričom správca, ktorému boli tieto údaje poskytnuté by tomu nemohol zabrániť, a to v prípade, že

 • spracovanie je založené na súhlasu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
 • spracovanie sa uskutočňuje automatizovane.
Při výkonu tohto práva máte ďalej právo na to, aby vaše osobné údaje boli poskytnuté priamo jedným správcom druhému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné. Týmto nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Právo na prenositeľnosť údajov sa neuplatní na spracovanie osobných údajov nevyhnutných pre splnenie úkolu prevádzaného vo verejnom záujmu alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený.

12.7 Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, které sa vás týkajú, na základe čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Správca osobných údajov ich ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pre tento marketing, čo zahrnuje i profilovanie, pokiaľ sa to týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané. V súvislosti s využívaním služieb informačných spoločností, pričom by nebola dotknutá smernica 2002/58/ES, môžte uplatniť svoje právo vzniesť námietku automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

12.8 Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a využívaním osobných údajov môžte v budúcnosti kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese jozef.durica@YourApartments.com. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá legálnosť spracovania, prevedeného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

12.9 Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýka. To neplatí, pokiaľ je rozhodnutie:

 • nevyhnutné k uzatvoreniu alebo plneniu zmluvy medzi vámi a správcom údajov,
 • povolené právom Európskej Únie alebo členského štátu, ktorý sa na správcu vzťahuje a ktorý taktiež stanoví vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov alebo
 • založené na vašom výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia sa však nesmú opierať o zvláštne kategórie osobných údajov uvedených v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokiaľ sa neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nie sú zavedené vhodné opatrenia pre zaistenie práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bodoch 1) a 3) uskutoční správca údajov vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, aspoň práva na ľudský zásah zo strany správcu, práva vyjadriť svoj názor a práva napadnúť rozhodnutie.

12.10 Právo podať sťažnosť u dozorového úradu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky právnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať sťažnosť u niektorého dozorového úradu, hlavne v členskom štáte svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, pokiaľ sa domnievate, že spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je porušené nariadenie GDPR. Dozorový úrad, ktorému bola sťažnosť doručená, informuje sťažovateľa o pokroku v riešení sťažnosti a o jeho výsledku, ako aj o možnosti súdnej ochrany podľa článku 78 GDPR.

V prípade ďalších otázok ohľadom ochrany osobných údajov a spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, sme vám kedykoľvek k dispozícii na emailovej adrese: jozef.durica@YourApartments.com.